สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน
(หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
     ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Tropical Medicine (International Program)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เวชศาสตร์เขตร้อน)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (เวชศาสตร์เขตร้อน)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Tropical Medicine)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Tropical Medicine
วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
     1. มีความรู้ขั้นสูงด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและสาขาที่เกี่ยวข้อง
     2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาโมเลกุล ระบาดวิทยา ชีวสถิติ สุขภาพหนึ่งเดียว และกระบวนการวิจัยเพื่อการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมด้านเวชศาสตร์เขตร้อนได้
     3. สามารถประเมินงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านโรคเขตร้อนและสาขาที่เกี่ยวข้องได้
     4. สามารถนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
     ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Tropical Medicine (International Program)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์เขตร้อน)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (เวชศาสตร์เขตร้อน)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Tropical Medicine)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Tropical Medicine)

วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี
     1. มีความรู้ด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและสาขาที่เกี่ยวข้อง
     2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ชีววิทยาโมเลกุล ระบาดวิทยา ชีวสถิติ สุขภาพหนึ่งเดียว และกระบวนการวิจัยเพื่อดำเนินการวิจัยด้านเวชศาสตร์เขตร้อนได้
     3. สามารถวิเคราะห์งานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและสาขาที่เกี่ยวข้องได้
     4. สามารถนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมได้

Tagged , .