สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และชีวอนามัย (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (หลักสูตรนานาชาติ)   
ภาษาอังกฤษ :   Master of Science Program in Occupational Medicine and Occupational Health (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         :   วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     :  Master of Science in Occupation Medicine and Occupational Health      
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      :  M.Sc. (Occupational Medicine and Occupational Health

วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (หลักสูตรนานาชาติ) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

วัตถุประสงค์หลัก

(1) มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสำคัญในอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้
(2) สามารถเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่ใช้ในสาขาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย ที่มีองค์ความรู้แบบสหสาขาวิทยาการ
(3) มีทักษะในการบริหารและบริการสุขภาพ ด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย การดำเนินการโครงการ และทักษะในการดำเนินการและวิเคราะห์งานวิจัยปัญหาสุขภาพในวัยแรงงาน
(4) มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพเชิงป้องกันโรคมากกว่าการรักษาโรคและมีเจตคติในการเป็นผู้นำด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยมีทักษะในการวินิจฉัยโรคและความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน
(5) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยเฉพาะทีมสหสาขาวิชาที่ดูแลสุขภาพวัยทำงาน และมีทักษะในด้านความรับผิดชอบในเชิงวิชาชีพ

วัตถุประสงค์รอง

(1) มีความสามารถในวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ในสาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
(3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (หลักสูตรนานาชาติ)   
ภาษาอังกฤษ :   Master of Science Program in Occupational Medicine and Occupational Health (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         :   วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     :  Master of Science in Occupation Medicine and Occupational Health      
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      :  M.Sc. (Occupational Medicine and Occupational Health

วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (หลักสูตรนานาชาติ) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

วัตถุประสงค์หลัก

(1) มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสำคัญในอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้
(2) สามารถเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่ใช้ในสาขาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย ที่มีองค์ความรู้แบบสหสาขาวิทยาการ
(3) มีทักษะในการบริหารและบริการสุขภาพ ด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย การดำเนินการโครงการ และทักษะในการดำเนินการและวิเคราะห์งานวิจัยปัญหาสุขภาพในวัยแรงงาน
(4) มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพเชิงป้องกันโรคมากกว่าการรักษาโรคและมีเจตคติในการเป็นผู้นำด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยมีทักษะในการวินิจฉัยโรคและความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน
(5) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยเฉพาะทีมสหสาขาวิชาที่ดูแลสุขภาพวัยทำงาน และมีทักษะในด้านความรับผิดชอบในเชิงวิชาชีพ

วัตถุประสงค์รอง

(1) มีความสามารถในวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ในสาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
(3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน
(หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
     ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Tropical Medicine (International Program)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เวชศาสตร์เขตร้อน)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (เวชศาสตร์เขตร้อน)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Tropical Medicine)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Tropical Medicine
วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
     1. มีความรู้ขั้นสูงด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและสาขาที่เกี่ยวข้อง
     2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาโมเลกุล ระบาดวิทยา ชีวสถิติ สุขภาพหนึ่งเดียว และกระบวนการวิจัยเพื่อการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมด้านเวชศาสตร์เขตร้อนได้
     3. สามารถประเมินงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านโรคเขตร้อนและสาขาที่เกี่ยวข้องได้
     4. สามารถนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
     ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Tropical Medicine (International Program)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์เขตร้อน)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (เวชศาสตร์เขตร้อน)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Tropical Medicine)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Tropical Medicine)

วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี
     1. มีความรู้ด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและสาขาที่เกี่ยวข้อง
     2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ชีววิทยาโมเลกุล ระบาดวิทยา ชีวสถิติ สุขภาพหนึ่งเดียว และกระบวนการวิจัยเพื่อดำเนินการวิจัยด้านเวชศาสตร์เขตร้อนได้
     3. สามารถวิเคราะห์งานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและสาขาที่เกี่ยวข้องได้
     4. สามารถนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมได้

สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์
     ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Medical Physiology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยาทางการแพทย์)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Medical Physiology)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Medical Physiology)

วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
     (1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในหลักการ และทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ และศาสตร์ในสาขาอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน นำมาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาได้
     (2) มีความสามารถในการวิจัยขั้นสูงด้านสรีรวิทยา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ในด้านสุขภาพ โดยบูรณาการองค์ความรู้ทั้งในมุมลึกและมุมกว้าง เพื่ออธิบายปัญหาที่เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน สร้างเสริมสุขภาพ และการรักษาพยาบาล หรือการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ในสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ รวมถึงสามารถผลิตงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติได้
     (3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่อย่างลึกซึ้ง ที่จะนำไปสู่การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
     (4) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ มีภาวะผู้นำรวมทั้งเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
     (5) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอย่างสูง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
     ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Medical Physiology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยาทางการแพทย์)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science Program in Medical Physiology
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Medical Physiology)
วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
     (1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ และศาสตร์ในสาขาอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
     (2) มีความสามารถในการทำวิจัย เพื่อการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาองค์ความรู้หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ในสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ได้ รวมทั้งสามารถถ่ายทอด เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้
     (3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
     (4) มีจิตสำนึกที่ดีในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ รวมทั้งมีภาวะผู้นำและเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
     (5) มีความพร้อมในการปรับตัว เพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สาขาวิชาปรสิตวิทยา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาปรสิตวิทยา
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
     ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Parasitolgy (International Program)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรสิตวิทยา)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (ปรสิตวิทยา)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Parasitology)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Parasitology)

วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
     1. มีความรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาปรสิตวิทยาและมีความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ขั้นสูงด้านปรสิตวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการวิจัยในระดับสูงให้ได้องค์ความรู้ใหม่ และมีการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
     2. มีความสามารถในการผลิตงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทางด้านการวิจัย ในสาขาวิชาปรสิตวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
     3. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล ประมวลผล และการจัดการความรู้สมัยใหม่
     4. มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีความสามารถในการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การเลือกใช้วิธีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อถ่ายทอดและปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทางวิชาการและประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้
     5. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ สามารถทำงานเป็นกลุ่ม เคาระกฎระเบียบ มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา วิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

รหัสและชื่อหลักสูตร
      ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
      ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Parasitology (International Program)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปรสิตวิทยา)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (ปรสิตวิทยา)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Parasitology)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Parasitology)
วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
     1. มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาปรสิตวิทยา รวมทั้งสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ความรู้ในการวิจัย หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้
     2. มีความสามารถในการทำวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการรวมไปถึงการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่ หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา และสามารถเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติได้
     3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
     5. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบสูงและมีภาวะผู้นำ

สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

รหัสและชื่อหลักสูตร
   ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ (หลักสูตรนานาชาติ)
   ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Precision Medical Microbiology (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
   ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ)
   ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ)
   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Precision Medical Microbiology) ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Precision Medical Microbiology)

วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเป็นนักวิชาการ/นักวิจัย ที่มี
     (1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต
     (2) มีทักษะความสามารถในการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความคิดริเริ่ม วางแผนการศึกษา พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้โดยอิสระ เพื่อส่งเสริมการตรวจวินิจฉัย การรักษาและการควบคุมป้องกันโรคหรือสภาวะที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาและผู้คุ้มกันวิทยาวิทยาให้เป็นไปอย่างแม่นยำและ/หรือมีความจำเพราะในผู้ป่วยเฉพาะราย
     (3) มีทักษะความสามารถทางด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน มีทักษะค้นคว้าข้อมูลและการสื่อสาร การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
     (4) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลปริมาณมาก การวิเคราะห์ชีวสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
     (5) มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะทางสังคมการยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ การคิดริเริ่ม การสร้างผลลัพธ์และมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
     (6) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ และมีภาวะผู้นำ เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

รหัสและชื่อหลักสูตร
   ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ (หลักสูตรนานาชาติ)
   ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Precision Medical Microbiology (International Program)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
   ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (จุล  ชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ)
   ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ)
   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Precision Medical Microbiology)
   ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Precision Medical Microbiology)

วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นนักวิชาการ/นักวิจัย ที่มี
     (1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ภูมิคุ้มกันวิทยา และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     (2) มีความรู้ในการทำงานวิจัย และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้โดยอิสระ เพื่อส่งเสริมการวินิจฉัย การรักษาการควบคุมป้องกันโรคหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาให้เป็นไปอย่างแม่นยำและ/หรือมีความจำเพราะในผู้ป่วยเฉพาะราย
     (3) มีทักษะและความสามารถทางด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูลและการสื่อสาร การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
     (4) มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลปริมาณเชิงมาก การวิเคราะห์ชีวสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
     (5) มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะทางสังคม และการยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ การคิดริเริ่ม การสร้างผลลัพธ์ และมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
     (6) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีภาวะผผู้นำ เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
     ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Community Health Development
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพชุมชน)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Community Health Development)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Community Health Development)
วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
     1. มีความรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพชุมชน ทั้งทางด้านแนวคิดและทฤษฎี และสามารถบูรณาการสาขาวิชาอื่นๆ (ระบาดวิทยาและสถิติ ภาวะผู้นำ ระบบสุขภาพชุมชนและการจัดการ ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพและการประยุกต์ใช้ แนวคิดของการสร้างนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านสุขภาพ และอื่นๆ ) ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน เพื่อการศึกษาวิจัย อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
      2. มีความรู้ความสามารถในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และงานวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนระเบียบวิธีวิจัยทางระบาดวิทยา การวิจัยเชิงปฎิบัติการ และการวิจัยและพัฒนา
      3. มีทักษะในการทำวิจัยในชุมชน
      4. มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ มีทักษะการศึกษาค้นคว้า รวบรวม ผลงานวิจัยที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน โดยผ่านกระบวนการประเมินค่าคุณภาพงานวิจัย และคัดเลือกผลงานวิจัย ที่ได้มาตรฐาน มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ มีความสามารถด้านภาษาและการสื่อสาร
      5. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความสามารถในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น มีภาวะผู้นำ
      6. มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความตระหนักในวิชาชีพทางการแพทย์และการสาธารณสุขในการให้ทำวิจัยรวมถึงการให้บริการแก่ประชาชน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
     ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Community Health Development
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพชุมชน)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Community Health Development)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Community Health Development)
วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
     1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาต่าง ๆ ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน
     2. มีความสามารถในการประยุกต์ใชการวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ในสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
     3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง และมีความสามารถในการร่วมมือทำงานกับผู้อื่น
     4. มีทัศนคติที่ดี และมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
     5. มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความตระหนักในวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขในการทำวิจัยรวมถึงการให้บริการแก่ประชาชน