สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และชีวอนามัย (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (หลักสูตรนานาชาติ)   
ภาษาอังกฤษ :   Master of Science Program in Occupational Medicine and Occupational Health (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         :   วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     :  Master of Science in Occupation Medicine and Occupational Health      
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      :  M.Sc. (Occupational Medicine and Occupational Health

วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (หลักสูตรนานาชาติ) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

วัตถุประสงค์หลัก

(1) มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสำคัญในอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้
(2) สามารถเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่ใช้ในสาขาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย ที่มีองค์ความรู้แบบสหสาขาวิทยาการ
(3) มีทักษะในการบริหารและบริการสุขภาพ ด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย การดำเนินการโครงการ และทักษะในการดำเนินการและวิเคราะห์งานวิจัยปัญหาสุขภาพในวัยแรงงาน
(4) มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพเชิงป้องกันโรคมากกว่าการรักษาโรคและมีเจตคติในการเป็นผู้นำด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยมีทักษะในการวินิจฉัยโรคและความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน
(5) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยเฉพาะทีมสหสาขาวิชาที่ดูแลสุขภาพวัยทำงาน และมีทักษะในด้านความรับผิดชอบในเชิงวิชาชีพ

วัตถุประสงค์รอง

(1) มีความสามารถในวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ในสาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
(3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (หลักสูตรนานาชาติ)   
ภาษาอังกฤษ :   Master of Science Program in Occupational Medicine and Occupational Health (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         :   วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     :  Master of Science in Occupation Medicine and Occupational Health      
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      :  M.Sc. (Occupational Medicine and Occupational Health

วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (หลักสูตรนานาชาติ) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

วัตถุประสงค์หลัก

(1) มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสำคัญในอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้
(2) สามารถเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่ใช้ในสาขาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย ที่มีองค์ความรู้แบบสหสาขาวิทยาการ
(3) มีทักษะในการบริหารและบริการสุขภาพ ด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย การดำเนินการโครงการ และทักษะในการดำเนินการและวิเคราะห์งานวิจัยปัญหาสุขภาพในวัยแรงงาน
(4) มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพเชิงป้องกันโรคมากกว่าการรักษาโรคและมีเจตคติในการเป็นผู้นำด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยมีทักษะในการวินิจฉัยโรคและความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน
(5) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยเฉพาะทีมสหสาขาวิชาที่ดูแลสุขภาพวัยทำงาน และมีทักษะในด้านความรับผิดชอบในเชิงวิชาชีพ

วัตถุประสงค์รอง

(1) มีความสามารถในวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ในสาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
(3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน
(หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
     ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Tropical Medicine (International Program)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เวชศาสตร์เขตร้อน)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (เวชศาสตร์เขตร้อน)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Tropical Medicine)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Tropical Medicine
วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
     1. มีความรู้ขั้นสูงด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและสาขาที่เกี่ยวข้อง
     2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาโมเลกุล ระบาดวิทยา ชีวสถิติ สุขภาพหนึ่งเดียว และกระบวนการวิจัยเพื่อการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมด้านเวชศาสตร์เขตร้อนได้
     3. สามารถประเมินงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านโรคเขตร้อนและสาขาที่เกี่ยวข้องได้
     4. สามารถนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
     ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Tropical Medicine (International Program)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์เขตร้อน)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (เวชศาสตร์เขตร้อน)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Tropical Medicine)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Tropical Medicine)

วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี
     1. มีความรู้ด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและสาขาที่เกี่ยวข้อง
     2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ชีววิทยาโมเลกุล ระบาดวิทยา ชีวสถิติ สุขภาพหนึ่งเดียว และกระบวนการวิจัยเพื่อดำเนินการวิจัยด้านเวชศาสตร์เขตร้อนได้
     3. สามารถวิเคราะห์งานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและสาขาที่เกี่ยวข้องได้
     4. สามารถนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมได้