โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิชาการ-2565-scaled

ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิชาการ-2565-scaled

ผู้บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ลำดับชื่อหลักสูตรประธานหลักสูตรหลักสูตรที่เปิดสอน
ป.โทป.เอกป.โท (นานาชาติ)ป.เอก (นานาชาติ)
1พยาธิวิทยาผศ.ดร.เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล  
2กายวิภาคศาสตร์รศ.ดร.จริยา อำคา เวลบาท  
3ประสาทวิทยาศาสตร์ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า  
4การพัฒนาสุขภาพชุมชนรศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญรัตน์  
5สรีรวิทยาทางการแพทย์รศ.ดร.พวงรัตน์ ภักดีโชติ  
6จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ นานาชาติผศ.ดร.สกาวรัตน์ กันทะวงศ์  
7เวชศาสตร์เขตร้อน นานาชาติรศ.ดร.สุทัศน์ สุทธิประภา  
8ปรสิตวิทยารศ.ดร.พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์
9ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล นานาชาติผศ.ดร.เรณู ทานันท์
10วิทยาศาสตรการแพทย์และสุขภาพ นานาชาติรศ.ดร.พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์  
11วิทยาศาสตร์คลินิก นานาชาติรศ.ดร.ภาธร ภิรมย์ไชย   
12อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย นานาชาติรศ.พญ.เนสินี ไชยเอีย   
13ความผิดปกติของการสื่อความหมายศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้   
14เภสัชวิทยาผศ.ดร.ศริญญา คงเพชร 
15ระบาดวิทยาคลินิกรศ.ดร.วิมลรัตน์ ศรีราช   
16การบริหารโรงพยาบาลรศ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข   
17วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพรศ.ดร.อนุพล พานิชย์โชติ