สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และชีวอนามัย (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (หลักสูตรนานาชาติ)   
ภาษาอังกฤษ :   Master of Science Program in Occupational Medicine and Occupational Health (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         :   วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     :  Master of Science in Occupation Medicine and Occupational Health      
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      :  M.Sc. (Occupational Medicine and Occupational Health

วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (หลักสูตรนานาชาติ) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

วัตถุประสงค์หลัก

(1) มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสำคัญในอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้
(2) สามารถเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่ใช้ในสาขาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย ที่มีองค์ความรู้แบบสหสาขาวิทยาการ
(3) มีทักษะในการบริหารและบริการสุขภาพ ด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย การดำเนินการโครงการ และทักษะในการดำเนินการและวิเคราะห์งานวิจัยปัญหาสุขภาพในวัยแรงงาน
(4) มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพเชิงป้องกันโรคมากกว่าการรักษาโรคและมีเจตคติในการเป็นผู้นำด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยมีทักษะในการวินิจฉัยโรคและความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน
(5) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยเฉพาะทีมสหสาขาวิชาที่ดูแลสุขภาพวัยทำงาน และมีทักษะในด้านความรับผิดชอบในเชิงวิชาชีพ

วัตถุประสงค์รอง

(1) มีความสามารถในวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ในสาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
(3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (หลักสูตรนานาชาติ)   
ภาษาอังกฤษ :   Master of Science Program in Occupational Medicine and Occupational Health (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         :   วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     :  Master of Science in Occupation Medicine and Occupational Health      
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      :  M.Sc. (Occupational Medicine and Occupational Health

วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (หลักสูตรนานาชาติ) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

วัตถุประสงค์หลัก

(1) มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสำคัญในอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้
(2) สามารถเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่ใช้ในสาขาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย ที่มีองค์ความรู้แบบสหสาขาวิทยาการ
(3) มีทักษะในการบริหารและบริการสุขภาพ ด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย การดำเนินการโครงการ และทักษะในการดำเนินการและวิเคราะห์งานวิจัยปัญหาสุขภาพในวัยแรงงาน
(4) มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพเชิงป้องกันโรคมากกว่าการรักษาโรคและมีเจตคติในการเป็นผู้นำด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยมีทักษะในการวินิจฉัยโรคและความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน
(5) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยเฉพาะทีมสหสาขาวิชาที่ดูแลสุขภาพวัยทำงาน และมีทักษะในด้านความรับผิดชอบในเชิงวิชาชีพ

วัตถุประสงค์รอง

(1) มีความสามารถในวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ในสาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
(3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

Tagged , .