สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์
     ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Medical Physiology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยาทางการแพทย์)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Medical Physiology)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Medical Physiology)

วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
     (1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในหลักการ และทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ และศาสตร์ในสาขาอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน นำมาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาได้
     (2) มีความสามารถในการวิจัยขั้นสูงด้านสรีรวิทยา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ในด้านสุขภาพ โดยบูรณาการองค์ความรู้ทั้งในมุมลึกและมุมกว้าง เพื่ออธิบายปัญหาที่เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน สร้างเสริมสุขภาพ และการรักษาพยาบาล หรือการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ในสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ รวมถึงสามารถผลิตงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติได้
     (3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่อย่างลึกซึ้ง ที่จะนำไปสู่การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
     (4) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ มีภาวะผู้นำรวมทั้งเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
     (5) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอย่างสูง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
     ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Medical Physiology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยาทางการแพทย์)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science Program in Medical Physiology
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Medical Physiology)
วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
     (1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ และศาสตร์ในสาขาอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
     (2) มีความสามารถในการทำวิจัย เพื่อการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาองค์ความรู้หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ในสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ได้ รวมทั้งสามารถถ่ายทอด เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้
     (3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
     (4) มีจิตสำนึกที่ดีในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ รวมทั้งมีภาวะผู้นำและเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
     (5) มีความพร้อมในการปรับตัว เพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

Tagged , .