สาขาวิชาปรสิตวิทยา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาปรสิตวิทยา
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
     ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Parasitolgy (International Program)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรสิตวิทยา)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (ปรสิตวิทยา)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Parasitology)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Parasitology)

วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
     1. มีความรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาปรสิตวิทยาและมีความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ขั้นสูงด้านปรสิตวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการวิจัยในระดับสูงให้ได้องค์ความรู้ใหม่ และมีการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
     2. มีความสามารถในการผลิตงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทางด้านการวิจัย ในสาขาวิชาปรสิตวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
     3. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล ประมวลผล และการจัดการความรู้สมัยใหม่
     4. มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีความสามารถในการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การเลือกใช้วิธีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อถ่ายทอดและปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทางวิชาการและประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้
     5. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ สามารถทำงานเป็นกลุ่ม เคาระกฎระเบียบ มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา วิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

รหัสและชื่อหลักสูตร
      ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
      ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Parasitology (International Program)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปรสิตวิทยา)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (ปรสิตวิทยา)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Parasitology)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Parasitology)
วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
     1. มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาปรสิตวิทยา รวมทั้งสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ความรู้ในการวิจัย หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้
     2. มีความสามารถในการทำวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการรวมไปถึงการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่ หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา และสามารถเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติได้
     3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
     5. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบสูงและมีภาวะผู้นำ

Tagged , .