สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

รหัสและชื่อหลักสูตร
   ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ (หลักสูตรนานาชาติ)
   ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Precision Medical Microbiology (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
   ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ)
   ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ)
   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Precision Medical Microbiology) ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Precision Medical Microbiology)

วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเป็นนักวิชาการ/นักวิจัย ที่มี
     (1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต
     (2) มีทักษะความสามารถในการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความคิดริเริ่ม วางแผนการศึกษา พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้โดยอิสระ เพื่อส่งเสริมการตรวจวินิจฉัย การรักษาและการควบคุมป้องกันโรคหรือสภาวะที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาและผู้คุ้มกันวิทยาวิทยาให้เป็นไปอย่างแม่นยำและ/หรือมีความจำเพราะในผู้ป่วยเฉพาะราย
     (3) มีทักษะความสามารถทางด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน มีทักษะค้นคว้าข้อมูลและการสื่อสาร การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
     (4) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลปริมาณมาก การวิเคราะห์ชีวสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
     (5) มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะทางสังคมการยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ การคิดริเริ่ม การสร้างผลลัพธ์และมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
     (6) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ และมีภาวะผู้นำ เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

รหัสและชื่อหลักสูตร
   ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ (หลักสูตรนานาชาติ)
   ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Precision Medical Microbiology (International Program)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
   ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (จุล  ชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ)
   ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ)
   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Precision Medical Microbiology)
   ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Precision Medical Microbiology)

วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นนักวิชาการ/นักวิจัย ที่มี
     (1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ภูมิคุ้มกันวิทยา และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     (2) มีความรู้ในการทำงานวิจัย และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้โดยอิสระ เพื่อส่งเสริมการวินิจฉัย การรักษาการควบคุมป้องกันโรคหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาให้เป็นไปอย่างแม่นยำและ/หรือมีความจำเพราะในผู้ป่วยเฉพาะราย
     (3) มีทักษะและความสามารถทางด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูลและการสื่อสาร การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
     (4) มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลปริมาณเชิงมาก การวิเคราะห์ชีวสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
     (5) มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะทางสังคม และการยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ การคิดริเริ่ม การสร้างผลลัพธ์ และมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
     (6) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีภาวะผผู้นำ เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

Tagged , .