สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
     ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Community Health Development
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพชุมชน)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Community Health Development)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Community Health Development)
วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
     1. มีความรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพชุมชน ทั้งทางด้านแนวคิดและทฤษฎี และสามารถบูรณาการสาขาวิชาอื่นๆ (ระบาดวิทยาและสถิติ ภาวะผู้นำ ระบบสุขภาพชุมชนและการจัดการ ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพและการประยุกต์ใช้ แนวคิดของการสร้างนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านสุขภาพ และอื่นๆ ) ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน เพื่อการศึกษาวิจัย อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
      2. มีความรู้ความสามารถในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และงานวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนระเบียบวิธีวิจัยทางระบาดวิทยา การวิจัยเชิงปฎิบัติการ และการวิจัยและพัฒนา
      3. มีทักษะในการทำวิจัยในชุมชน
      4. มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ มีทักษะการศึกษาค้นคว้า รวบรวม ผลงานวิจัยที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน โดยผ่านกระบวนการประเมินค่าคุณภาพงานวิจัย และคัดเลือกผลงานวิจัย ที่ได้มาตรฐาน มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ มีความสามารถด้านภาษาและการสื่อสาร
      5. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความสามารถในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น มีภาวะผู้นำ
      6. มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความตระหนักในวิชาชีพทางการแพทย์และการสาธารณสุขในการให้ทำวิจัยรวมถึงการให้บริการแก่ประชาชน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
     ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Community Health Development
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพชุมชน)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Community Health Development)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Community Health Development)
วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
     1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาต่าง ๆ ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน
     2. มีความสามารถในการประยุกต์ใชการวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ ในสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
     3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง และมีความสามารถในการร่วมมือทำงานกับผู้อื่น
     4. มีทัศนคติที่ดี และมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
     5. มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความตระหนักในวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขในการทำวิจัยรวมถึงการให้บริการแก่ประชาชน

Tagged , .