ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

ปรัชญา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการสำคัญในสาขาวิชาพยาธิวิทยา รวมทั้งการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แบบสหสาขา ตลอดจนเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ เช่น การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence ; AI) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ นอกจากนี้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต้องสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ในระดับสากล เพื่อให้เกิดการพัฒนาในสาขาวิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์แบบสหสาขา มีภาวะผู้นำและเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

วัตถุประสงค์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

 1. เข้าใจหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาพยาธิวิทยา ตลอดจนเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ การแพทย์แม่นยำ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาพยาธิวิทยาอย่างลึกซึ้ง
 2. อธิบายระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์และประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางพยาธิวิทยาได้
 3. สามารถทำวิจัยโดยบูรณาการองค์ความรู้ทางพยาธิวิทยาและทักษะการปฏิบัติงานทางพยาธิวิทยา เพื่อแก้ไขปัญหาทางการแพทย์หรือการปฏิบัติงานทางพยาธิวิทยาได้
 4. วิเคราะห์และประเมินหรือให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยทางพยาธิวิทยาและศาสตร์ทางการแพทย์ได้
 5. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบผลการทดลองกับงานวิจัยอื่นๆ ได้
 6. สามารถสื่อสารทางวิชาการทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี
 7. สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่ในการวิจัยและการปฏิบัติงานได้
 8.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
 9. เข้าใจหลักการของจริยธรรมในการวิจัยและสามารถประยุกต์ใช้ในการวิจัยได้
 10. มีทักษะในการวางแผน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 11. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นำ และผู้ตาม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ปรัชญา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในสาขาวิชาพยาธิวิทยา ตลอดจนเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่และการแพทย์แม่นยำ สามารถปฏิบัติงานทางพยาธิวิทยาเฉพาะทาง เช่น ศัลยพยาธิวิทยา เซลล์วิทยา เซลล์พันธุศาสตร์ เป็นต้น ตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้ทางพยาธิวิทยาและทักษะทางพยาธิวิทยาในการทำวิจัยที่ยึดหลักปฏิบัติตามจริยธรรมในการวิจัยที่วางแผนและเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงวิเคราะห์และประเมินหรือให้ข้อคิดเห็นได้ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนางานบริการในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาได้ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อืนได้ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
 1. อธิบายหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาพยาธิวิทยา ตลอดจนความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่และการแพทย์แม่นยำได้
 2. สามารถปฏิบัติงานทางพยาธิวิทยาเฉพาะทาง เช่น ศัลยพยาธิวิทยา เซลล์วิทยา เซลล์พันธุศาสตร์ เป็นต้น
 3. อธิบายวิธีการวิจัยทางการแพทย์และประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางพยาธิวิทยาได้
 4. สามารถทำวิจัยโดยบูรณาการองค์ความรู้ทางพยาธิวิทยาและทักษะทางพยาธิวิทยา เพื่อแก้ไขปัญหาวิจัยทางการแพทย์หรือการปฏิบัติงานทางพยาธิวิทยาได้
 5. วิเคราะห์และประเมินหรือให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยทางพยาธิวิทยาและศาสตร์ทางการแพทย์ได้
 6. สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการทดลองเชิงตัวเลขได้อย่างถูกต้อง
 7. สามารถสื่อสารทางวิชาการทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 8. สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่ในการวิจัยและการทำงานได้
 9. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
 10. อธิบายจริยธรรมในการวิจัยและสามารถประยุกต์ใช้ในการวิจัยได้
 11. มีทักษะในการวางแผน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 12. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
Tagged , .