สาขาวิชาเภสัชวิทยา

Why Choose Us

Graduate Programs in Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University

Our strong points

– Top-rated pharmacology programs in the country
– Stable funding
– International collaboration
– Well laboratory equipment
– Outstanding research

Your opportunity

– Translational research from preclinical to clinical study
– Green campus & friendly environment
– Diverse career path (researcher or academic staff in industrial and public sector such as FDA, Department of Medical Sciences)
– Research in public health problem of AEC region such as cholangiocarcinoma, drug allergy, tropical diseases, drug resistance
– Scholarships for living allowance

more detail Click..

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
     ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Pharmacology (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
      ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชวิทยา)
      ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (เภสัชวิทยา)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Pharmacology)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Pharmacology)
วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
     1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสาขาวิชาเภสัชวิทยา และสามารถบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์
     2. มีความสามารถในการวิจัยทางด้านเภสัชวิทยา การคิดริเริ่ม วางแผนการวิจัย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดเชิงพากย์สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือนวัตกรรม
     3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่หรือปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และความสามารถทางด้านภาษาและสื่อสาร
     4. เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีจิตอาสา
     5. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบสูงและมีภาวะผู้นำ

ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม [บัณฑิตวิทยาลัย มข.] 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชวิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
     ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Pharmacology (International Program)

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
     ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Pharmacology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (เภสัชวิทยา)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Pharmacology)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Pharmacology)

วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
     1. มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในสาขาวิชาเภสัชวิทยา และสามารถบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องได้
     2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานวิจัยทางเภสัชวิทยา สามารถวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานวิจัย
     3. มีความสามารถการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศสมัยใหม่หรือปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และความสามารถทางด้านภาษาและการสื่อสาร
     4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีจิตอาสา
     5. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบสูงและมีภาวะผู้นำ

ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม [บัณฑิตวิทยาลัย มข.]

Tagged , .