สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

รหัสและชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
     ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Clinical Sciences (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คลินิก)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์คลินิก)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Clinical Sciences)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Clinical Sciences

วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
      1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิกและศาสตร์ ในสาขาอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน สามารถประยุกต์ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน และพัฒนาความรู้ ในสาขาวิชาที่ศึกษาได้
      2. มีความรู้พื้นฐานในสาขาที่สัมพันธ์กันกับปัญหาที่ศึกษา เช่น ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานด้านปรีคลินิก เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในทางคลินิก
      3. มีความสามารถในการทำวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล หรือการจัดการโครงสร้างทางวิชาการ ที่จะก่อให้เกิด การพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก
      4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
       5. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ
       6. เป็นนักวิจัยทางการแพทย์คลินิกที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางคลินิก สามารถนำความรู้นั้นมาใช้ในการวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการวินิจฉัยโรคการดูแลรักษาผู้ป่วยตลอดจนการป้องกันการเกิดโรคหรือปัญหาทางสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาทางการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้น
       7. เป็นนักวิจัยทางการแพทย์คลินิกที่มีความรับผิดชอบในการศึกษาและการทำวิจัยมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล มีความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานระดับสูงขึ้นได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Tagged , .